13.05.2024
Analizy i raportyInformacje z gospodarki

'Minutes' z IV: Stopy proc. mogą pozostać bez zmian w kolejnych miesiącach wg części RPP

Warszawa, 13.05.2024 (ISBnews) - Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) część członków Rady wyraziła opinię, że dalsze kształtowanie się dynamiki wynagrodzeń jest głównym czynnikiem ryzyka dla średniookresowych perspektyw inflacji, a utrzymanie się podwyższonej dynamiki wynagrodzeń może opóźniać trwały powrót inflacji CPI do celu, wynika z "minutes" z tego posiedzenia. Część członków Rady oceniała, że "biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania makroekonomiczne, na kolejnych posiedzeniach uzasadnione może być utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie".

"Odnosząc się do możliwych przyszłych decyzji, część członków Rady oceniała, że biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania makroekonomiczne, na kolejnych posiedzeniach uzasadnione może być utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Niektórzy członkowie Rady wyrażali z kolei opinię, że w przypadku materializacji w kolejnych kwartałach czynników ryzyka oddziałujących w kierunku wyższej inflacji w średnim okresie, nie można wykluczyć konieczności podwyższenia stóp procentowych w przyszłości" - czytamy w "minutes" z tego posiedzenia.

Jednocześnie niektórzy członkowie RPP wskazywali, że siła wpływu wyższych płac na ceny będzie uzależniona od wielu czynników, w tym od tempa ożywienia krajowej aktywności gospodarczej, zmian rentowności przedsiębiorstw, a także skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych.

"Odnosząc się do perspektyw średniookresowych, wskazywano, że potencjalny wzrost wskaźnika inflacji w II połowie 2024 r. może wpłynąć także na oczekiwania inflacyjne. Zwracano uwagę, że w kierunku wzrostu cen oddziaływać będzie obserwowane ożywienie koniunktury oraz oczekiwany wzrost presji popytowej, w szczególności związany z wysoką dynamiką płac, w tym w sektorze publicznym. Część członków Rady zaznaczała, że dalsze kształtowanie się dynamiki wynagrodzeń jest głównym czynnikiem ryzyka dla średniookresowych perspektyw inflacji, a utrzymanie się podwyższonej dynamiki wynagrodzeń może opóźniać trwały powrót inflacji CPI do celu. Niektórzy członkowie Rady wskazywali jednocześnie, że siła wpływu wyższych płac na ceny będzie uzależniona od wielu czynników, w tym od tempa ożywienia krajowej aktywności gospodarczej, zmian rentowności przedsiębiorstw, a także skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych" - czytamy dalej.

Wskazano, że podwyższenie lub wprowadzenie nowych świadczeń socjalnych również może prowadzić do wzrostu dynamiki popytu, a w efekcie wyższej inflacji, w tym inflacji bazowej.

"Niektórzy członkowie Rady argumentowali jednak, że przestrzeń do zwiększenia ekspansywności polityki fiskalnej jest ograniczona - zwłaszcza wobec konieczności ponoszenia zwiększonych wydatków publicznych na cele wojskowe" - czytamy dalej.

"Pojawiła się opinia, że wobec podwyższonej inflacji bazowej, a także oczekiwanego dalszego ożywienia popytu i wysokiej dynamiki wynagrodzeń, obecny poziom stóp procentowych NBP jest zbyt niski dla zapewnienia trwałego powrotu inflacji do celu w średnim okresie" - podał bank.

Rada podjęła decyzję w kwietniu br. o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 5,75%; stopa lombardowa 6,25%; stopa depozytowa 5,25%; stopa redyskontowa weksli 5,80%; stopa dyskontowa weksli 5,85%. Członkowie Rady wskazywali, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii