07.12.2023
Banki

Santander BP: Po orzeczeniu TSUE banki wciąż mogą dochodzić zwrotu kapitału

Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) banki wciąż mają otwartą drogę do dochodzenia zwrotu kapitału wraz z ewentualnymi roszczeniami o koszt pieniądza w czasie, ocenia dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Biznesu w Santander Bank Polska Kamil Biedroń.

"Tezy głoszone przez kancelarie frankowe przed dzisiejszym wyrokiem o tym, iż roszczenia banków uległy przedawnieniu uznać należy za bezpodstawne, a banki wciąż mają otwartą drogę do dochodzenia zwrotu kapitału wraz z ewentualnymi roszczeniami o koszt pieniądza w czasie" - napisał Biedroń w komentarzu do wyroku TSUE.

Dodał, że TSUE potwierdził również, iż bank nie może zachować odsetek kapitałowych od unieważnionej umowy, ale raczej niewiele to zmieni w orzecznictwie polskich sądów, które po wyroku TSUE w sprawie 520/21 często oddalają roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Podkreślił jednak, że kwestia rozliczenia wartości pieniądza w czasie wciąż nie została rozstrzygnięta.

W jego opinii, Trybunał nie odpowiedział na część zadanych pytań, w tym tych kluczowych dotyczących kwestii przedawnienia roszczeń banków oraz momentu, od którego należy liczyć przysługujące konsumentowi odsetki za opóźnienie. Powyższe kwestie zostały pozostawione do rozstrzygnięcia sądom polskim, które dotychczas w tym zakresie orzekały korzystnie dla banków.

"Jednocześnie TSUE uznał, iż konsument nie może być zobowiązany do składania dodatkowych, sformalizowanych oświadczeń w toku procesu, które byłyby warunkiem koniecznym do unieważnienia umowy przez sąd. W świetle wcześniejszych orzeczeń TSUE, wydaje się jednak, iż tego rodzaju oświadczenie konsumenta jest konieczne, kwestią otwartą pozostaje jego treść, skutki, czy miejsce złożenia, to również będzie musiało zostać wypracowane przez sądy krajowe" - czytamy w komentarzu.

"Niezależnie od dzisiejszego orzeczenia, w naszej opinii najefektywniejszym sposobem rozstrzygania sporów są rozwiązania ugodowe, które są znacznie szybsze i tańsze od drogi sądowej. Biorąc pod uwagę dzisiejszy wyrok TSUE, droga ugodowa wydaje się optymalnym sposobem ostatecznego zamknięcia sporu" - podsumował.

W dzisiejszym wyroku Trybunał przypomniał, że sądy krajowe mają obowiązek zbadać z urzędu, czy postanowienia umowy mają nieuczciwy charakter i wyłączyć stosowanie nieuczciwych warunków umownych tak, aby nie wywierały one skutków wobec konsumenta.

"Skutek w postaci braku związania konsumenta nieuczciwym postanowieniem umowy nie może być zawieszony albo uzależniony od spełnienia dodatkowych przesłanek przewidzianych w prawie krajowym lub orzecznictwie. W konsekwencji, w celu skorzystania z ochrony przewidzianej w dyrektywie 93/136/EWG, konsument nie musi złożyć sformalizowanego oświadczenia przed sądem. Z ochrony tej korzysta bowiem od razu. Może się jej ewentualnie zrzec, wyrażając dobrowolną i świadomą zgodę na dany warunek umowy" - czytamy w komunikacie TSUE.

Zdaniem Trybunału, zobowiązanie konsumenta do składnia osobnego oświadczenia w celu dochodzenia jego roszczeń mogłoby podważyć odstraszający skutek dyrektywy 93/13/EWG, zachęcając banki do odrzucania przedsądowych żądań konsumentów dotyczących stwierdzenia nieuczciwego charakteru klauzul umowy.

Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości obniżenia przez sąd kwot dochodzonych przez konsumenta od banku o równowartość odsetek, które bank otrzymałby, gdyby umowa pozostała w mocy, Trybunał przypomniał, że dyrektywa 93/13/EWG stoi na przeszkodzie żądaniu przez bank rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału oraz ustawowych odsetek za zwłokę liczonych od dnia wezwania do zapłaty.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 259,17 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 19.07.2024
  Banki

  PKO BP szacuje koszty ryzyka prawnego zw. z kredytami CHF na 982 mln zł w II kw.

  Wstępne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF w PKO Banku Polskim, ujęte w ciężar wyników II kwartału 2024 roku, wyniosły 982 mln zł, podał bank. Wysokość tych kosztów wynika z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego, które dotyczą zmian poziomu zawieranych ugód i rozstrzygnięć spraw sądowych oraz aktualizacji założeń dotyczących kosztów odsetek ustawowych za opóźnienie.

 • 18.07.2024
  Banki

  EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

  Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił trzy podstawowe stopy procentowe bez zmian, podał bank. Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 4,25%, 4,50% oraz 3,75%.

 • 17.07.2024
  Banki

  KNF przyjęła Rekomendację WFD ws. struktury finansowania kredytów hipotecznych

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację WFD dotyczącą Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z aktualną strukturą finansowania kredytów hipotecznych, podała Komisja. KNF oczekuje, że od 2027 roku banki będą zobowiązane utrzymywać ten wskaźnik na poziomie co najmniej 40%.

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Udział firm planujących podwyżki wzrósł do 36,4%, przec. skala spadła do 6% w III kw.

  Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Perspektywy aktywności inwestycyjnej firm na III kw. pogorszyły się

  Optymizm inwestycyjny firm nieznacznie się osłabił w II kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wyniki monitoringu sygnalizują pogorszenie perspektyw aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w III kw., a dla sektora prywatnego dane spójnie wskazują na trwalsze osłabienie aktywności inwestycyjnej, zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.