30.08.2023
Zmiany w przepisach

Prezydent popisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

Warszawa, 30.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (oze), której celem jest zwiększenie udziału oze w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych, podała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

"Jednym z celów ustawy jest stworzenie warunków umożliwiających realizację obowiązków wynikających z REDII w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r." - czytamy w komunikacie.

Zakres zmian ujętych w ustawie stymulujących rozwój sektora biometanu obejmuje:

- wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu;

- rozszerzenie uprawnień prezesa Urzędu regulacji Energetyki (URE) w zakresie prowadzenia kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórcę biometanu;

- określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub biometanu z biogazu - przez utworzenie "rejestru wytwórców biogazu" prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

- poszerzenie obszaru działalności spółdzielni energetycznych o możliwość wytwarzania biometanu;

- uchylenie przepisów dotyczących wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz przepisów mówiących o świadectwie pochodzenia biogazu rolniczego;

- wprowadzenie systemu wsparcia dostosowanego do specyfiki tej technologii, uwarunkowań technicznych i ekonomicznych;

- wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu i poszerzenie zakresu przedmiotowego rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące gwarancji pochodzenia biometanu;

- usprawnienia w zakresie postępowań związanych z pozyskaniem decyzji w sprawie przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci gazowej.

Kontynuując promowanie rozwoju klastrów energii, ustawa w tym obszarze obejmuje:

- ustanowienie czytelnych zasad zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii;

- doprecyzowanie przepisów określających zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz obszar działalności klastra energii;

- dodanie celu działania klastra energii;

- stworzenie rejestru klastrów energii oraz określenie zasad jego funkcjonowania;

- zapewnienie warunków rozwoju klastrów energii, przez wprowadzenie mechanizmu premiowania zużywania na własne potrzeby energii wytworzonej przez członków klastra energii;

- ułatwienie współpracy poszczególnych członków klastra energii z operatorami systemów dystrybucyjnych przez określenie szczególnych zasad tej współpracy;

- określenie wymagań, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń (wymagania w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej mocy magazynów energii na określonym w ustawie poziomie, a także wymóg, aby co najmniej 30%, zaś od dnia 1 stycznia 2027 r. co najmniej 50%, energii wytwarzanej w klastrze energii pochodziło z OZE).

Ustawa wprowadza rejestr klastrów energii. Rejestr jest jawny i prowadzony przez prezesa URE w postaci elektronicznej. Wpis do rejestru jest dobrowolny, jednak uzyskanie wpisu umożliwiałoby - po spełnieniu innych warunków - uzyskiwanie korzyści z przyjętego dla klastrów energii systemu wsparcia.

W ustawie o odnawialnych źródłach energii doprecyzowuje się przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadza się zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła.

W zakresie informowania odbiorców końcowych o efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz udziale energii odnawialnej w danym systemie ciepłowniczym przewidziano nałożenie na przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązków polegających na publikowaniu na stronie internetowej odpowiednich danych.

Planowane w ustawie zmiany prowadzą do powstania krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii. Celem utworzenia krajowego punktu kontaktowego jest możliwość pełnego wsparcia informacyjnego każdego podmiotu, który ma zamiar rozpocząć produkcję energii elektrycznej z instalacji OZE.

Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii prowadzony będzie przez ministra właściwego do spraw klimatu, przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Uchwalona nowelizacja zwalnia z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. To oznacza, że mikroinstalacje OZE będą mogły osiągać moc 150 kW. Obecnie, ze zwolnienia z ubiegania się o pozwolenie na budowę obowiązuje dla systemów OZE o mocy nie przekraczającej 50 kW.

W zakresie prosumenta lokatorskiego nowelizacja wprowadza fakultatywną opcję zmiany wynagrodzenia za energię dla prosumenta energii odnawialnej produkującego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (tzw. prosument lokatorski), która dedykowana jest jedynie prosumentom energii odnawialnej wytwarzającym energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (np. wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym). Polega ona na możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w innym terminie.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 08.12.2023
  BankiZmiany w przepisach

  Tusk: Przygotujemy projekt ws. wakacji kredytowych w 2024 r.

  Warszawa, 08.12.2023 (ISBnews) - Przyszły rząd przygotuje projekt dotyczący wakacji kredytowych w 2024 r., który będzie obejmował znacznie większą liczbę kredytobiorców niż "restrykcyjny" projekt zgłoszony przez Polskę 2050, ale nie będzie tak "drogi", jak projekt przedstawiony przez rząd Mateusza Morawieckiego, zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej i kandydat na premiera Donald Tusk.

 • 05.12.2023
  BankiZmiany w przepisach

  Poselski projekt Polski 2050 dot. wakacji kredytowych został wycofany

  Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Poselski projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, złożony w Sejmie przez posłów Polski 2050, został wycofany, wynika z informacji na stronach internetowych Sejmu.

 • 05.12.2023
  BankiZmiany w przepisach

  Marszałek Sejmu: Kwestię wakacji kredytowych zostawiamy do dyspozycji przyszłego rządu

  Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Projekt dotyczący wakacji kredytowych powinien zostać przedstawiony jako projekt przyszłego rządu,  który weźmie zań odpowiedzialność, uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia.  Wcześniej klub Polska 2050 wycofał  poselski projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 • 05.12.2023
  Informacje z gospodarkiZmiany w przepisach

  Rząd planuje przedłużenie przepisów dot. zasad zwolnień z podatków lokalnych do 2026 r.

  Warszawa, 05.12.2023 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie nowelizacji rozporządzenia ws. warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, zakładającego przedłużenie możliwości zwolnień z podatków lokalnych do 31 grudnia 2026 r, wynika z wykazu prac Rady Ministrów. Przyjęcie regulacji planowane jest na grudzień.

 • 04.12.2023
  InfrastrukturaZmiany w przepisachTechniczna

  Henning-Kloska: Wprowadzimy poprawki ustalające min. odległość dla wiatraków na 500 m

  Wnioskodawcy projektu zakładającego liberalizację budowy wiatraków, zakładają wniesienie pakietu poprawek do projektu, w tym tej określającej minimalną odległość wiatraków od zabudowy mieszkalnej na 500 metrów, wynika z wypowiedzi Pauliny Henning-Kloski z Polski 2050.